Повідомляємо, що з 03.02.2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 28 «Про внесення змін до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства».


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 18 січня 2017 р. № 28 
Київ

Про внесення змін до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести  до  Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 437 “Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці  іноземців  та  осіб  без  громадянства”  (Офіційний  вісник  України, 2013 р., № 48, ст. 1722; 2015 р., № 12, ст. 316), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                                                                                  В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 січня 2017 р. № 28

 

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

1. Пункт 1 після слів “без громадянства” доповнити словами “, зокрема на умовах сумісництва”.

2. Абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

“іноземців, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договору (контракту), укладеного між вітчизняним та іноземним суб’єктом господарювання, за умови, що відсоток кваліфікованих іноземців, які залучаються в межах такого договору (контракту), не перевищує половини загальної чисельності осіб, що працюватимуть на умовах договору (контракту);”.

3. Пункт 6 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“довіреність, що посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця із вчинення дій щодо оформлення дозволу, якщо такі дії вчиняє не керівник підприємства, установи, організації.”.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.

4. У підпунктах 3 і 4 пункту 7 цифру “5” замінити цифрою “4”.

5. Абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

“9. Для продовження дії дозволу роботодавець подає територіальному органові за своїм місцезнаходженням не пізніше ніж за 20 і не раніше ніж за 40 календарних днів до закінчення дії дозволу:”.

6. Пункти 1016 і 18 викласти в такій редакції:

“10. Територіальний орган приймає та реєструє заяву і документи в день отримання за описом, копія якого видається роботодавцю або уповноваженій ним особі з відміткою про дату та номер реєстрації таких документів.

Якщо документи, що додаються до заяви, подано не в повному обсязі або не відповідають вимогам цього Порядку, територіальний орган залишає заяву без розгляду, про що не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття документів письмово повідомляє роботодавцю із посиланням на відповідні пункти цього Порядку та повертає йому документи без вчинення будь-яких дій. Відповідна інформація розміщується на офіційному веб-сайті територіального органу.”;

“16. Територіальний орган оформляє та видає дозвіл за умови звернення роботодавця не пізніше ніж через три робочих дні з дати зарахування коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, зазначений територіальним органом.”;

“18. Дозвіл видається на строк до одного року. Дія такого дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів на такий самий строк.”.

7. У пункті 24:

абзаци перший, другий та дев’ятий викласти в такій редакції:

“24. Територіальний орган за місцезнаходженням роботодавця приймає рішення про відмову у видачі, продовженні дії дозволу в разі:

наявності кваліфікованих працівників в Україні (регіоні), які можуть бути працевлаштовані на заявлену роботодавцем вакансію і відповідають вимогам, зазначеним роботодавцем в інформації про попит на робочу силу (вакансії), та відмови роботодавця у працевлаштуванні громадян України, які були направлені територіальними органами для працевлаштування (під час прийняття рішення про видачу дозволу на застосування праці осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку);”;

“відбування іноземцем чи особою без громадянства на момент оформлення дозволу покарання за скоєння злочину або у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності; ”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“неподання копій документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та (або) суміжних прав автора і засвідчують авторство (авторське право).”.

8. У пункті 25:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

“25. Дозвіл анулюється територіальним органом за місцезнаходженням роботодавця в разі:

неподання роботодавцем копії укладеного трудового договору (контракту) з іноземцем чи особою без громадянства у строки, встановлені пунктом 27 цього Порядку;”;

доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

“подання роботодавцем письмової заяви щодо анулювання дозволу.”.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Рішення про анулювання дозволу не пізніше ніж через три робочих дні після його прийняття надсилається роботодавцю та розміщується на офіційному веб-сайті територіального органу.”.

9. Пункти 26 і 27 викласти в такій редакції:

“26. Рішення про відмову у видачі дозволу, продовженні його дії та анулювання дозволу може бути оскаржене в Державній службі зайнятості не пізніше ніж через 10 календарних днів з дати його отримання роботодавцем або в суді. Порядок оскарження рішень в Державній службі зайнятості визначається Мінсоцполітики. Рішення, прийняте за наслідками розгляду скарги, є обов’язковим для виконання територіальним органом, рішення якого оскаржувалося.

Подані документи повертаються заявникові у разі прийняття територіальним органом рішення про відмову у видачі або продовженні дії дозволу.

27. Роботодавець зобов’язаний не пізніше ніж через 90 календарних днів починаючи з дати дії дозволу укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) та не пізніше ніж через 10 календарних днів починаючи з дати укладення трудового договору (контракту) подати його копію, засвідчену роботодавцем, територіальному органові.”.